عظم امره معجم د

.

2023-06-03
    بۆس تآت آڵزﮬ ـآي ـر ﮬ ـ